Ochrana spracovania osobných údajov

Informačná povinnosť prevádzkovateľa

podľa § 19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) v súlade s článkami č. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ako „Nariadenie GDPR).

1.PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom osobných údajov je každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene.

Prevádzkovateľom je

Martin Čajka – Cyklopožičovňa OKOLO so sídlom
Hlavná 125/15, Gerlachov 05942
IČO: 52751473 (ďalej len „Prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje:
E-mail: okolo@pozicovnaokolo.sk
Telefónne číslo: +421(0)948 106 999 +421(0)948 891 145
www.pozicovnaokolo.sk
Adresa: Hlavná 125/15, Gerlachov 05942

2. Kategórie spracúvaných osobných údajov

Osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vzťahuje k fyzickej osobe a sme schopní na základe týchto informácií fyzickú osobu identifikovať.Vaše osobné údaje získavame pri využívaní služieb požičovne bicyklov.Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje:-Titul, meno, priezvisko a adresa bydliska-Číslo občianskeho preukazu alebo pasu

3. Účel a právny základ spracúvania osobných údaj

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je:

 • plnenie zákonnej povinnosti (najmä zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov )
 • Váš súhlas so spracúvaním osobných údajov
 • náš oprávnený záujem

Účelom spracúvania osobných údajov je:

 • Poskytovanie a sprístupnenie našich služieb -Evidencie osôb, ktorým sa bicykel požičiava
 • objasňovanie alebo prejednanie prípadného priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky orgánmi na to oprávnenými
 • riešenie prípadných reklamácií a aktívnych a pasívnych súdnych sporov

4. Doba spracúvania a uchovávania osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov na základe súhlasu je možné len počas doby, na ktorú bol súhlas udelený.Súhlas máte právo kedykoľvek odvolať.Osobné údaje si neponecháme dlhšie, ako bude potrebné.Poskytnuté osobné údaje budeme uchovávať po dobu jedného roka.Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov, prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje.

5. Zabezpečenie osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky potrebné technické, personálne a organizačné opatrenie na ochranu spracúvaných osobných údajov a k údajom majú prístup len poverené osob

6. Príjemca osobných údajov

Vaše osobné údaje nesprístupňujeme tretím osobám. Výnimkou je iba plnenie zákonnej povinnosti ako napr. poskytnutie údajov štátnym orgánom.

7. Vaše práva

V zmysle §19 a nasl. zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov máte najmä tieto práva:

 • Právo na informácie a na prístup k osobným údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví prevádzkovateľ potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa jej týkajú. Pokiaľ prevádzkovateľ tieto údaje spracúva, vystaví na základe žiadosti kópiu týchto osobných údajov dotknutej osoby. Vystavenie prvej kópie je bezplatné. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré osoba požiada, bude prevádzkovateľ účtovať poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom, ktoré mu s vystavením kópie vzniknú. Pokiaľ osoba požiada o informácie formou elektronických prostriedkov, budú jej poskytnuté v bežne používanej elektronickej podobe, a to formou e-mailu, pokiaľ nepožiada o iný spôsob.
 • Právo na opravu, vymazanie a obmedzenie spracúvania osobných údajov
 • Právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov. Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pokiaľ sa domnieva, že boli porušené jej práva v oblasti ochrany osobných údajov.
 • Právo na presnosť a právo namietať spracúvanie osobných údajov
 • Právo odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolať súhlas máte právo kedykoľvek oznámením na adresu prevádzkovateľa elektronicky alebo v listinnej forme

8. Záverečné ustanovenia

Neváhajte sa na čokoľvek ohľadom spracúvania vašich osobných údajov opýtať. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 14.05.2020