Všeobecné obchodné podmienky

Článok I – Základné pojmy

Všeobecné obchodné podmienky Požičovne OKOLO (ďalej len ako „všeobecné obchodné podmienky“ alebo „VOP“).
Prenajímateľom sa v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok označuje SZČO Martin Čajka – Cyklopožičovňa OKOLO., s miestom podnikania Hlavná 125/15, 059 42 Gerlachov, IČO: 52751473, DIČ: 1082579773 (ďalej len ako „Prenajímateľ“).

Kontaktné údaje:

Martin Čajka
e-mail: okolo@pozicovnaokolo.sk
tel: +421 948 106 999

Cena:

celková cena uvedená v Zmluve o Nájme za prenajaté športové vybavenie, ako aj DPH či iné dane alebo poplatky, ktoré sa k danému nájmu majú pripočítať

Nájomca:

fyzická alebo právnická osoba, ktorá si prenajme športové vybavenie u Prenajímateľa

Predmet nájmu:

športové vybavenie podľa ponuky Prenajímateľa a požiadavky Nájomcu; najmä bicykel a mountainboard a športové vybavenie na bicykel a mountainboard.

Prenajímateľ:

SZČO Martin Čajka – Cyklopožičovňa OKOLO, ktorý prenajíma športové vybavenie na základe zmluvy o nájme, a koná tak v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, vo svojom mene a na svoj účet

Rezervácia:

úkon Nájomcu, ktorým si osobne, telefonicky alebo elektronicky zarezervuje predmet nájmu a ktorý vyjadruje vôľu Nájomcu si predmet nájmu prenajať za dohodnutú cenu a podľa podmienok týchto VOP

VOP:

tieto všeobecné obchodné podmienky

Zmluva:

zmluva o nájme hnuteľných vecí uzatvorená medzi Prenajímateľom a Nájomcom vo forme samostatnej písomnej zmluvy, na ktorej sa dohodnú obe zmluvné strany alebo vo forme predtlačeného formulára Prenajímateľa

Článok II – Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú vzťahy medzi Prenajímateľom a Nájomcom, v súvislosti s uzatvorením Zmluvy o nájme hnuteľných vecí, ktorej časť obsahu je určená odkazom na tieto VOP a uplatňovaním práv a plnením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy. Tieto VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy a týchto VOP majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami sa riadia zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, Zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.

Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Článok III – Rezervácia a uzatvorenie Zmluvy

 1. Nájomca si prostredníctvom internetovej stránky www.pozicovnaokolo.sk môže zvoliť športové vybavenie, ktoré bude tvoriť Predmet nájmu. Svoj výber potvrdí vyplnením rezervačného formuláru, v ktorom uvedie svoje kontaktné a fakturačné údaje a dobu a termín nájmu, prípadne tak môže urobiť telefonicky.
 2. Odoslaním rezervačného formuláru nájomca záväzne vytvára Rezerváciu na Predmet nájmu a Prenajímateľ na základe tejto Rezervácie pripravuje Zmluvu. Zmluvu podpisujú zmluvné strany pri osobnom preberaní predmetu nájmu. Pri uzatvorení Zmluvy je Nájomca povinný zaplatiť Cenu nájomného.
 3. Prenajímateľ sa zaväzuje po vykonaní Rezervácie pripraviť Predmet nájmu v požadovanom čase tak, aby mohol byť odovzdaný Nájomcovi.
 4. Zmluva je uzatváraná prostredníctvom štandardizovaného formuláru, na ktorom sú uvedené najmä identifikačné údaje prenajímateľa, predmet nájmu, cena nájmu, doba a termín nájmu, prípadne iné dohodnuté podmienky.
 5. Vykonanie Rezervácie a uzatvorenie Zmluvy je možné len s osobami staršími ako 18 rokov. V prípade ak vykonáva Rezerváciu alebo uzatvára Zmluvu osoba mladšia ako 18 rokov, je tak možné vykonať iba na základe súhlasu zákonného zástupcu a na jeho zodpovednosť.
 6. Zmluva sa uzatvára medzi Prenajímateľom a Nájomcom na dobu určitú, počínajúc dňom jej podpisu.
 7. Nájomca pri podpise Zmluvy preberá jedno vyhotovenie Zmluvy.
 8. K uzatvoreniu zmluvy je potrebné vždy predložiť platný preukaz totožnosti (občiansky preukaz) a to vždy patriaci osobe Nájomcu.

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

 1. Cena za Predmet nájmu sa uhrádza pri odovzdaní Predmetu nájmu Nájomcovi. Všetky ceny v Zmluve sú konečné podľa platného cenníka. Predávajúci nie je platca DPH. Cenu nájmu podľa Zmluvy môže Nájomca uhradiť:
  a) v hotovosti pri osobnom prebratí Predmetu nájmu (do maximálnej hodnoty 5000 EUR)
 2. Za úhradu Ceny si Prenajímateľ neúčtuje žiaden poplatok.
 3. Pri predčasnom vrátení nevzniká Nájomcovi nárok na vrátenie pomernej časti Ceny.
 4. Pokiaľ počas doby nájmu dôjde k poškodeniu alebo neprimeranému opotrebeniu Predmetu nájmu je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi sumu opravy alebo kúpnu cenu nového športového vybavenia, pokiaľ by oprava nebola možná.
 5. Miesto určené na prevzatie a odovzdanie predmetu nájmu je Hlavná 121 Gerlachov 05942, alebo miesto vopred dohodnuté Prenajímateľom a Nájomcom. Prevzatie a odovzdanie Predmetu nájmu sa vykonáva v čase určenom Prenajímateľom, alebo vopred dohodnutom Prenajímateľom a Nájomcom.

Článok V – Práva a povinnosti Prenajímateľa

 1. Prenajímateľ je povinný na základe záväznej Rezervácie pripraviť Predmet nájmu včas a v stave, ktorý je vhodný na jeho použitie.
 2. Prenajímateľ môže po vzájomnej dohode s Nájomcom Predmet nájmu odovzdať alebo prevziať aj na inom mieste a v inom čase.
 3. Prenajímateľ je povinný bezodplatne vymeniť Predmet nájmu alebo jeho časť, pokiaľ sa počas nájomnej doby zistí, že Predmet nájmu alebo jeho časť nie je spôsobilá na používanie.
 4. Prenajímateľ nezodpovedá za bezpečnosť Nájomcu, prípadne iných osôb využívajúcich Predmet nájmu. Nájomca používa Predmet nájmu na vlastnú zodpovednosť.
 5. V prípade vrátenia Predmetu nájmu s poškodením, ktoré vzniklo počas doby nájmu, Prenajímateľ vyčísli opravu Predmetu nájmu a túto sumu oznámi bez zbytočného odkladu Nájomcovi spoločne s inštrukciami na zaplatenie náhrady škody.

Článok VI – Práva a povinnosti Nájomcu

 1. Nájomca je povinný sa zoznámiť so Zmluvnźmi podmienkami nájmu a zkontrolovať Predemt nájmu, či je v náležitom funkčnom stave.
 2. Nájomca je povinný užívať Predmet nájmu len na účel, na ktorý je určený a to obvyklým spôsobom. Nájomca je povinný zaobchádzať s Predmetom nájmu šetrne tak, aby nedošlo ku škode alebo k jeho nadmernému opotrebeniu.
 3. Vybavenie môže používať len Nájomca a osoby určené Nájomcom . Predmet nájmu nemôže byť používaný:
  • osobami mladšími ako 16 rokov (ak nie sú v sprievode dospelej osoby),
  • na prevážanie iných ďalších osôb,
  • na jazdy mimo Slovenska bez písomného súhlasu Prenajímateľa,
  • na prenájom tretím stranám,
  • osobami pod vplyvom alkoholu alebo drog (povolená hranica alkoholu v krvi: v súlade s platnou právnou úpravou, a to najmä v súlade so zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v platnom znení),
 4. Nájomca je povinný dodržiavať všetky pravidlá cestnej premávky.
 5. Ak je predmet nájmu bicykel, tak jazda bez držania riadidiel („bez rúk“) nie je dovolená.
 6. Je zakázané nesprávne používať akékoľvek vypožičané príslušenstvo (prilba, svetlo, taška, cyklopočítač, atď.).
 7. Neoprávnené úpravy alebo výmeny na Predmete nájmu nie sú povolené.
 8. Nájomca sa zaväzuje zaplatiť pokuty za priestupky ním preukázateľne spáchané počas doby prenájmu
 9. Ak Nájomca umožní použitie bicykla tretej strane, musí garantovať, že tretia strana bude dodržiavať tieto všeobecné obchodné podmienky. Nájomca je v rovnakom rozsahu zodpovedný za konanie tretej strany, ktorej umožnil použiť bicykel, ako za vlastné konanie.
 10. Právo užívať Predmet nájmu zaniká uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva dojednaná. Po zániku práva užívať Predmet nájmu je Nájomca povinný ho vrátiť na miesto určené v týchto VOP alebo na mieste, kde vybavenie prevzal, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
 11. Prípadné poškodenie alebo vady na Predmete nájmu vzniknuté z nedbanlivosti, nesprávnym užívaním alebo z iných príčin zavinených či spôsobených Nájomcom (vrátane situácie, kedy nebude známy vinník), hradí v plnej výške Nájomca.
 12. Nájomca je povinný zabezpečiť Predmet nájmu pred krádežou. V prípade krádeže Predmetu nájmu je Nájomca povinný neodkladne ohlásiť udalosť orgánu činnému v trestnom konaní (Policajný zbor SR, resp.: iný oprávnený orgán v zahraničí) a predložiť Prenajímateľovi protokol o ohlásení krádeže.
 13. V prípade straty, zničenia alebo odcudzenia Predmetu nájmu sa Nájomca zaväzuje zaplatiť Prenajímateľovi do 15 dní zmluvnú náhradu škody vo výške obstarávacej ceny nového Predmetu nájmu. Za nadmerné opotrebovanie Premetu nájmu spôsobené nedbalosťou, hrubým zaobchádzaním a pod. sa Nájomca zaväzuje uhradiť náklady na jeho opravu. Výšku náhrady určí Prenajímateľ. Nájomca sa zaväzuje uhradiť dohodnutú čiastku pri vrátení Predmetu nájmu, alebo v termíne určenom Prenajímateľom.
 14. V prípade porušenia dohodnutých podmienok Zmluvy zo strany Nájomcu, má Prenajímateľ právo jednostranne odstúpiť od Zmluvy dňom, kedy zistí toto porušenie. Nájomca je povinný v tomto prípade okamžite na výzvu Prenajímateľa vrátiť Predmet nájmu a uhradiť s tým spojené náklady. Rozdiel v Cene nájmu medzi dohodnutým a skutočným nájmom sa v takomto prípade nevracia.
 15. V prípade nedodržania dojednanej doby a času nájmu je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi náklady spojené s dlhšou dobou prenájmu.vo výške dvojnásobku sumy nájmu na 1deň respektíve dvojnásobku ceny vstupného do parku v prípade požičania mountainboardu.
 16. V prípade nedodržania miesta vrátenia Predmetu nájmu je Nájomca povinný uhradiť Prenajímateľovi náklady spojené s vrátením Predmetu nájmu do dojednaného miesta, pokiaľ o to Prenajímateľ požiada.
 17. V prípade technickej závady na Predemte nájmu (s výnimkou defektu pneumatik) je Nájomca povinný neodkladne vrátiť Predemt nájmu k odbornému odstráneniu závady. Doba nájmu bude podľa prevádzkových možností predĺžená prípadne bude pomerne znížena Cena.

Článok VII – Poplatky, ceny a vyúčtovanie

 1. Určovanie všetkých poplatkov a služieb Prenajímateľa sa účtuje na základe cien platných na začiatku každého prenájmu Predmetu nájmu. Poplatky za prenájom sú uvedené v aktuálnom cenníku (k dispozícii na webovej lokalite www.pozicovnaokolo.sk).
 2. Špeciálne sadzby alebo darčekové poukážky sú platné iba na jeden Predmet nájmu počas jedného prenájmu. Taktiež sú platné iba pre osobu, ktorej boli vydané a vzťahujú sa na aktuálny cenník.

Článok VIII – Osobné údaje a ich ochrana

 1. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení stanovuje Prenajímateľovi spracovanie osobných údajov nasledovne:

  1. spracúvať osobné údaje len na určené účely;
  2. spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie;
  3. udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene a zabezpečiť, aby osobné údaje boli spracúvané iba spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, pre ktorý boli zhromaždené;
  4. spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade so Zákonom;
  5. spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a konať spôsobom, ktorý nie je v rozpore so Zákonom, ani inými právnymi predpismi a ani ich neobchádza.
   Prenajímateľ sa zaväzujú v súlade s vyššie uvedeným tiež spracúvané osobné údaje nepoužiť v rozpore s oprávnenými záujmami dotknutých osôb, neohrozovať ani nepoškodzovať ich práva a právom chránené záujmy a svojím konaním nebude neoprávnene zasahovať do práva na ochranu ich osobnosti a súkromia.Prenajímateľ spracúvava osobné údaje na čas nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu spracúvania, pričom bezodkladne po dosiahnutí účelu spracúvania osobných údajov zabezpečuje likvidáciu osobných údajov dotknutých osôb v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.
 2. Prenajímateľ je oprávnený poskytnúť informácie o zákazníkoch orgánom činným v trestnom konaní alebo súdu v nevyhnutnej miere, najmä adresu zákazníka, ak sa proti zákazníkovi vedie trestné alebo občianskoprávne konanie.
 3. Ďalšie informácie o použití, správe a spracovaní osobných údajov je možné zobraziť na webovej stránke v sekcii Ochrana osobných údajov (https://www.pozicovnaokolo.sk/ochrana-osobnych-udajov). Nájomca berie na vedomie, že je povinný Prenajímateľovi poskytnúť správne a aktuálne osobné údaje, v rozsahu uvedenom v Rezervácií, a bez ich poskytnutia nie je možné uzatvoriť Zmluvu.

Článok IX – Záverečné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Nájomcovi uzavretím Zmluvy. Nájomca uzatvorením Zmluvy vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 2. Prenajímateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Akákoľvek zmena VOP bude uverejnená na internetovej stránke Prenajímateľa. Platne uzavretá Zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami platnými v čase, v ktorom bola uzatvorená.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.04.2020